Choď na obsah Choď na menu
 


Zákon o pomoci v hmotnej núdzi od 1. 1. 2014

6. 3. 2014

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravilo od prvého januára 2014 zmeny v poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi. K zmene pristúpilo najmä z dôvodu vyššej adresnosti a spravodlivejšej podpore tých, ktorí si vlastným pričinením nemôžu alebo nevedia zabezpečiť príjem vlastnou prácou.

 

V rámci pomoci v hmotnej núdzi sa budú od 1.1.2014 poskytovať :

 • dávka v hmotnej núdzi ,
 • ochranný príspevok,
 • aktivačný príspevku,
 • príspevok na nezaopatrené dieťa,
 • príspevok na bývanie.

Od začiatku nového roka sa už nebude poskytovať príspevok na zdravotnú starostlivosť.

Dávka v hmotnej núdzi je určená na zabezpečenie základných životných podmienok. Bude sa poskytovať na 6 úrovniach v závislosti od členov domácnosti, ktorí sa budú pri posudzovaní hmotnej núdze spoločne posudzovať.

Dávka v hmotnej núdzi bude od 1.1.2014 :

 • 61,60 eura mesačne, ak ide o jednotlivca,
 • 117,20 eura mesačne, ak ide o jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi,
 • 107,10 eura mesačne, ak ide o dvojicu bez detí,
 • 160,40 eura mesačne, ak ide o dvojicu s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi,
 • 171,20 eura mesačne, ak ide o jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi,
 • 216,10 eura mesačne, ak ide o dvojicu s viac ako štyrmi deťmi.
   

Aktivácia

Výška dávky v hmotnej núdzi bude podmienená aktivitou plnoletého práceschopného člena domácnosti. Občan, ktorý nie je v pracovnom alebo inom obdobnom pomere získa nárok na dávku v hmotnej núdzi, alebo jej časť (u rodín s deťmi), len za podmienky, že bude 32 hodín mesačne vykonávať menšie obecné služby alebo dobrovoľnícku činnosť alebo sa zapojí do prác na predchádzanie mimoriadnej situácie. Základným predpokladom tejto podmienky však bude, že mu bude konkrétna činnosť ponúknutá. Ak ponuku odmietne, pomoc v hmotnej núdzi sa zníži o sumu 61,60 eura. V prípade, že bude spĺňať podmienky nároku stanovené zákonom na ostatné príspevky, tie mu budú poskytnuté.

Zmeny pri posudzovaní hmotnej núdze

Od 1.1.2014 sa budú pri vymedzení okruhu spoločne posudzovaných osôb v domácnosti považovať za jej členov aj deti nad 25 rokov, ktoré žijú s rodičmi v spoločnej domácnosti a študujú dennou formou štúdia. Naopak za členov domácnosti sa nebudú považovať študenti doktorandského štúdia, ktorí študujú dennou formou štúdia a spĺňajú podmienky na štipendium. Za osoby v hmotnej núdzi sa nebudú považovať osoby, ak budú vo výkone väzby alebo výkone trestu odňatia slobody, členovia reholí, komunít alebo iných cirkevných, náboženských spoločenstiev, cudzinci umiestnení na základe rozhodnutia o zaistení v zariadeniach Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a to z dôvodu, že majú zabezpečené základné životné podmienky.

Upravuje sa aj okruh príjmov, ktoré sa započítavajú do príjmu na účely posúdenia hmotnej núdze a vymedzujú sa príjmy, na ktoré sa bude prihliadať len čiastočne, alebo vôbec. Nebude sa prihliadať napr. na 25 % príjmu získaného zo závislej činnosti, zákonom stanovenú výšku starobného dôchodku, invalidného dôchodku a pod. Prihliadať sa nebude ani na príjem, ktorý občan získa napr. poskytnutím dotácií, ktoré majú humanitárny charakter a sú určené na riešenie mimoriadnych krízových životných situácií.

Cieľom pri posudzovaní príjmov je na jednej strane zohľadniť snahu osoby zabezpečiť si príjem z práce, resp. z dávok sociálneho poistenia reflektujúcich o. i. aj predchádzajúcu ekonomickú aktivitu, na strane druhej určitú mieru solidarity pri vybraných príjmoch, ktoré sa nebudú považovať za príjem.

Ochranný príspevok po novom

Ochranný príspevok sa bude od 1.1.2014 poskytovať na troch úrovniach:

 • 63,07 eura mesačne, ak pôjde o člena domácnosti, ktorý dosiahol vek potrebný na nárok na starobný dôchodok, je invalidný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, je osamelý rodič, ktorý sa osobne celodenne a riadne stará o dieťa do 31 týždňov veku dieťaťa, sa osobne, každodenne a riadne stará o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na opatrovanie, sa zúčastňuje na resocializačných programoch v resocializačnom stredisku pobytovou formou, v rámci ktorých si nemôže zabezpečiť príjem vlastnou prácou,
 • 34,69 eura mesačne, ak pôjde o občana, ktorý má nepriaznivý zdravotný stav, za ktorý sa na účely tohto zákona považuje choroba, úraz alebo karanténne opatrenie, pre ktoré je fyzická osoba uznaná ošetrujúcim lekárom za dočasne práceneschopného na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní,
 • 13,50 eura mesačne, ak ide o člena domácnosti, ktorý je
  • tehotná žena od začiatku štvrtého mesiaca tehotenstva, ktorá sa zúčastňuje pravidelne raz za mesiac na preventívnych prehliadkach u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo; za účasť na preventívnej prehliadke v príslušnom mesiaci sa považuje aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti v ústavnej zdravotnej starostlivosti,
  • rodič dieťaťa, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do jedného roku veku dieťaťa.

Zmeny pri aktivácii

Aktivačný príspevok bude môcť získať osoba v hmotnej núdzi, ktorá bude zamestnaná s príjmom najmenej na úrovni minimálnej mzdy, tiež osoba, ktorá sa zapojí do menších obecných služieb alebo dobrovoľníckej činnosti v rozsahu najmenej na 64 hodín mesačne a maximálne 80 hodín mesačne. Pre účely nároku na aktivačný príspevok bude výkon menších obecných služieb alebo dobrovoľníckych činností akceptovaný len na základe písomnej dohody uzatvorenej medzi úradom, obcou alebo organizátorom dobrovoľníckych činností. Cieľom takéhoto opatrenia je možnosť úradu kontrolovať účelnosť poskytovanej pomoci v hmotnej núdzi. Aktivačný príspevok bude patriť aj občanovi v hmotnej núdzi, ktorý bude evidovaný ako uchádzač o zamestnanie a bude si zvyšovať kvalifikáciu formou externého štúdia na strednej alebo vysokej škole, ak sa bude zúčastňovať na vzdelávaní a príprave pre trh práce a projektoch zabezpečovaných prostredníctvom zákona o službách zamestnanosti. Aktivačný príspevok bude patriť aj študentovi, ktorému sa vypláca rodičovský príspevok a študuje na strednej alebo vysokej škole.

Zmeny v príspevku na bývanie

Nárok na príspevok na bývanie budú mať od 1.1.2014 aj poberatelia pomoci v hmotnej núdzi, ktorí bývajú v zariadeniach sociálnych služieb (napr. v útulku, zariadení núdzového bývania, krízovom stredisku a pod.). Okrem toho sa menia aj podmienky pre vznik nároku na príspevok na bývanie. Od nového roka bude na jeden byt resp. rodinný dom patriť len jeden príspevok na bývanie, aj keď vlastníkmi alebo nájomcami bude viac domácností v hmotnej núdzi.

Príspevok na nezaopatrené dieťa

Príspevok na nezaopatrené dieťa, ktoré plní povinnú školskú dochádzku, je určený na podporu výchovy, vzdelávania a všestranného rozvoja dieťaťa pri plnení školskej dochádzky s presnými pravidlami nároku.

Osobitný príspevok

Osobitný príspevok bude patriť plnoletej osobe, ktorá bola dlhodobo nezamestnaná, pred nástupom do zamestnania poberala pomoc v hmotnej núdzi a začala pracovať. Nárok naň vznikne len v prípade, že občan bude mať príjem najmenej vo výške minimálnej mesačnej mzdy a najviac vo výške 3 násobku minimálnej mzdy a domácnosti, ktorej je členom, sa prestane poskytovať pomoc v hmotnej núdzi. Príspevok sa bude pri splnení podmienok poskytovať po dobu 6 mesiacov paušálne vo výške 63,07 eura mesačne.

Zrážky z pomoci v hmotnej núdzi

V snahe znížiť predovšetkým drobnú kriminalitu bude možné vykonávať zrážky z poskytovanej pomoci v hmotnej núdzi na úhradu pokuty za priestupky na vybraných úsekoch priestupkového konania (priestupky proti verejnému poriadku, majetkové priestupky a podobne).

ZDROJ: MPSVR