Choď na obsah Choď na menu
 


Oznamovacia povinnosť rodičov

6. 3. 2014

Dňom  1. 2.2014 nadobúda účinnosť novela zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ktorá určila povinnosť  oprávnenej  osobe, ktorá poberá prídavok na dieťa, oznámiť úradu, ktorý prídavok na dieťa vypláca, akým spôsobom  a kde bude zabezpečovaná starostlivosť  o toto nezaopatrené dieťa po dovŕšení troch rokov veku dieťaťa.

Povinnosť nahlásiť  písomne alebo elektronickými prostriedkami so zaručeným elektronickým podpisom  majú len rodičia, ktorých dieťa dovŕši tri roky  počnúc  mesiacom  február  a neskôr. Pre klientov je k dispozícii na tento účel tlačivo: „Oznámenie o poskytovaní starostlivosti o dieťa na účely prídavku na dieťa“.  Následne  je potrebné nahlásiť úradu do 8 dní aj každú podstatnú zmenu,  až do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky.

ZDROJ: ÚPSVaR

 

Koho sa to týka?

- Zákon sa týka výlučne nezaopatrených detí, ktoré od účinnosti zákona, teda po 1. 2. 2014 dovŕšili vek troch rokov.

Kde treba dieťa ohlásiť?

Ohlasovanie treba uskutočniť na miestne príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého bydliska, a to písomnou formou na formulári potvrdenia, ktorý je zverejnený na webovej stránke ústredia a úradov práce. Ak má zákonný zástupca dieťaťa, ktorý starostlivosť nahlasuje, k dispozícii elektronický podpis, možno oznámenie zaslať elektronickou formou.

Ktoré deti netreba ohlásiť?

Osoby, ktorým bolo predĺžené vyplácanie rodičovského príspevku z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa do 6 rokov v zmysle zákona túto ohlasovaciu povinnosť nemajú. Takisto podľa zákona nemajú túto povinnosť osoby, ktoré sú s dieťaťom na materskej a súčasne počas nej ďalšie dieťa v starostlivosti dovŕši vek troch rokov.

Kedy treba podať opätovné hlásenie?

Zákon určuje povinnosť opätovného hlásenia v prípade, že nastane podstatná zmena miesta vykonávania starostlivosti o dieťa (zmena predškolského zariadenia, zmena vykonávania starostlivosti z predškolského zariadenia na domácnosť alebo naopak). Za podstatnú zmenu miesta vykonávania starostlivosti o dieťa sa nepovažujú choroba a absencia v predškolskom zariadení, krátkodobé dovolenky alebo krátkodobé pobyty u príbuzných a podobne. V prípade podstatnej zmeny miesta vykonávania starostlivosti o dieťa je potrebné nahlásiť zmenu do 8 kalendárnych dní.

Čo sa stane v tom prípade, ak dieťa nenahlásim?

Neohlásenie starostlivosti o dieťa môže vyvolať dôvodné podozrenie úradu, že starostlivosť o dieťa neprebieha v súlade so zákonom a záujmami dieťaťa. Môže byť teda impulzom pre následnú kontrolu a na základe jej výsledku viesť k pozastaveniu vyplácania prídavku na dieťa rodičom a k jeho následnému vyplácaniu inštitútom osobitného príjemcu.

ZDROJ: ÚPSVaR

 

 

Zákon č. 433/2013

Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), nadobudne účinnosť dňom 1.2.2014.