Choď na obsah Choď na menu
 


Aktuality v koordinácií rodinnych dávok

18. 6. 2009

 

Aktuality v koordinácii rodinných dávok The Early Childcare Supplement (Doplnok pri starostlivosti o dieťa v ranom veku)

S účinnosťou od 01.04.2006 bola v Írsku zavedená nová sociálna dávka „THe Early Childare Supplement“ (Doplnok pri starostlivosti o dieťa v ranom veku). Je to priama, nezdaniteľná platba, splatná pre každé dieťa do 6 rokov veku, ktoré dostáva Child benefit (prídavok na dieťa). Platba má slúžiť na pomoc rodičom detí vo veku do 6 rokov pri uspokojovaní potrieb pri starostlivosti o dieťa. Vzhľadom k tomu, že charakter tejto dávky možno porovnať s charakterom rodičovského príspevku vyplácaného na Slovensku, ktorým štát prispieva rodičovi na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa, pre účely Nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 je dávka vyplácaná v Írsku ako koordinovateľná rodinná dávka podľa kapitoly 7 „rodinné dávky“ nariadenia a považuje sa za dávku obdobnú rodičovskému príspevku na Slovensku. Uvedená írska dávka sa v súčasnosti vypláca mesačne, je nižšia ako náš rodičovský príspevok. Slovenská republika vypláca raz ročne vyrovnávaciu dávku. Pri posudzovaní oprávnenosti na vyrovnávaciu dávku v Slovenskej republike k tejto dávke sa budú brať do úvahy írske dávky vyplácané na všetky deti v rodine do 3 rokov veku. Nakoľko je The Early Childcare Supplement vyplácané až do 6 rokov veku, u detí s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom sa bude brať do úvahy výška dávky v Írsku až do 6 rokov veku. Príspevok pri narodení dieťaťa Slovenská dávka príspevok pri narodení dieťaťa a príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa na prvé, druhé aj tretie dieťa je v sume 25.000,-Sk. Slovenské matky, ktoré pracujú a žijú v Českej republike, majú podľa čl. 7 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 1612/68 o slobode pohybu pracovníkov v rámci spoločenstva nárok na „porodné“ v Českej republike, nakoľko majú rovnaké sociálne výhody ako domáci pracovníci. Uplatnenie nariadenia je teritoriálne, zaisťuje rovnosť zaobchádzania v záležitostiach, ktoré upravuje poskytovanie dávok na území uvedeného štátu osobám, ktoré sa v tomto štáte nachádzajú. Výška českej dávky je 13.000,-Kč. V súčasnosti, keď je slovenská dávka vyššia ako česká, slovenské matky žiadajú o túto dávku na Slovensku. Pri posudzovaní nároku na príspevok pri narodení dieťaťa a príplatok k príspevku sa bude postupovať nasledovne: a) Príspevok pri narodení dieťaťa a príplatok k príspevku budú, za predpokladu splnenia podmienok nároku v Slovenskej republike vyplácané aj matkám, ktoré majú v zmysle nariadenia Rady (EHS) č. 1612/68 nárok na porovnateľnú dávku na základe svojho zamestnania v členskom štáte EÚ, a to po predložení dokladu, že v štáte zamestnania táto dávka nebola vyplatená bez ohľadu na dôvod (napr. že nevznikol na ňu nárok, alebo že si o ňu nepožiadala ap.). b) K príspevku pri narodení dieťaťa vyplatenému v cudzine nebude v Slovenskej republike vyplatený príplatok k príspevku. c) Nárok na príspevok pri narodení dieťaťa a príplatok k príspevku si môžu uplatniť v Slovenskej republike matky s trvalým pobytom mimo Slovenskej republiky, ktoré sú zamestnané v SR (t.j. migrujúce pracovníčky) na základe nariadenia Rady (EHS) č. 1612/68. Príspevok na starostlivosť Na novú rodinnú dávku „príspevok na starostlivosť“ účinnú od 01.01.2009, sa vzťahuje nariadenie Rady (EHS) č. 1612/68. Je to sociálna výhoda pre migrujúcich pracovníkov zamestnaných v SR, ktorým sa v zmysle zákona poskytuje starostlivosť dieťaťu poskytovateľom na území SR. TWL projekt V roku 2008 sa dve zamestnankyne koordinácie odboru štátnych sociálnych dávok zúčastnili projektu „Posilnenie administratívnych štruktúr pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia vo vzťahu k rozsudkom Európskeho súdneho dvora“. Tohto projektu sa zúčastnili pracovníci za všetky oblasti sociálneho zabezpečenia. Uskutočnilo sa 9 seminárov, na ktorých prednášali experti z Nemecka, Francúzska a Holandska. Rozoberali sa rozsudky ESD uplatniteľné na rôzne oblasti sociálneho zabezpečenia. V januári 2009 sa uskutočnila študijná cesta v Paríži, Bonne a Berlíne, na ktorej sa zúčastnili aj zástupcovia slovenských inštitúcií zodpovedných za aplikáciu koordinačných predpisov, monitoring a prácu s judikatúrou ESD v SR. Jednotlivé inštitúcie účastníkov študijnej cesty oboznámili s praxou, ako sa monitoruje judikatúra prjímaná ESD, ako sa analyzujú dôsledky prijatých rozsudkov na národnú legislatívu sociálneho zabezpečenia a následne uzatvárajú dohody s inštitúciami členských štátov, napr. v oblasti boja proti chybám a podvodom v sociálnom zabezpečení, elektronickej výmene informácií sociálneho zabezpečenia, vymáhaní dlžných príspevkov, vymáhaní neprávom vyplatených dávok a pod. Študijná cesta bola pre zástupcov inštitúcií zodpovedných za aplikáciu európskeho práva veľkým prínosom. V budúcnosti budú zohrávať úlohu kontaktných pracovníkov v prípade potreby vypracovania stanoviska na pojednávanie pred ESD a účastníci na základe získaných vedomostí a informácií môžu navrhovať opatrenia v rámci svojich inštitúcií ako zlepšiť prácu s judikatúrou, jej výklad a analýzu dopadov na slovenskú legislatívu. Nová inštitúcia v Bukurešti Ministerstvo práce, rodiny a sociálneho zabezpečenia v Bukurešti oznámilo, že v rámci reorganizácie Ministerstva práce, rodiny a sociálneho zabezpečenia bola založená nová inštitúcia Národná agentúra pre sociálne dávky, ktorá preberie zúradovanie a správu všetkých sociálnych dávok, vrátane rodinných príspevkov, ktoré spadajú pod Nariadenie Rady č. 1408/71 o aplikovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a členov ich rodín, pohybujúcich sa v rámci Spoločenstva. Od 1. marca 2009 predstavuje Národná agentúra pre sociálne dávky (poštová adresa: Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale, Strada Ion Campineanu nr. 20, sector 1, Bucuresti, cod postal – 010038, telefón: +4021 3136047, fax: +4021 3136047) kompetentnú inštitúciu pre oblasť rodinných dávok. V tomto zmysle všetky doklady v oblasti sociálnych dávok (formuláre série E 400) ako aj akékoľvek iné oznámenia je potrebné zasielať Národnej agentúre pre sociálne dávky.

 

Zdroj : MPSVR

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.